Klachtenregelement

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg
of diensten van onze therapeuten. Hospescoaching is op grond van de Wkkgz (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor haar cliënten. Dit
gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert
bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de
geschillencommissie S.C.A.G.

Heb jij een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Hospescoaching. Een klacht is dat je
aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Hospescoaching.
Geeske Hoses van Hospescoaching is aangesloten bij de VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten).
VvvK-therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VvvK. Hierin
staat wat je van jouw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut
vertrouwelijk omgaat met jouw gegevens en dat zij deze alleen met jouw toestemming
mag verstrekken aan derden.
Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, met iemand wilt praten of een
klacht hebt over Hospescoaching, haar optreden of de sessies. Wat kun je dan doen?

Vertrouwenspersoon

Wil je met iemand praten, dan kan je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgbelang
Fryslan. De vertrouwenspersonen jeugdhulp van het Adviespunt Zorgbelang helpen je
graag verder. Zij zijn er voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouders en andere
verzorgers: https://www.zorgbelang-fryslan.nl/jeugdhulp/

Wat te doen bij een klacht

Bespreek jouw onvrede met Geeske Hospes. In de meeste gevallen kan dit verhelderend
zijn en volgt op natuurlijke wijze een oplossing. Neem eventueel je ouders of wettelijk
vertegenwoordiger(s) mee.

Klachtencommissie (Wkkgz, zorgverzekeringswet)

Als dat niet lukt, of je kunt om dringende reden jouw onvrede niet bespreekbaar maken,
dan kun je een klacht indienen bij de VvvK. VvvK is voor het in behandeling nemen van
klachten aangesloten bij de SCAG (Stichting Alternatieve en Complementaire
Gezondheidszorg). Deze klachtencommissie, die onder leiding staat van een
onafhankelijk voorzitter, hoort partijen en doet een (niet bindende) uitspraak. Doel is
jouw onvrede weg te nemen en waar mogelijk de relatie met de therapeut te herstellen.
Tegen de uitspraak van de klachtencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De
behandeling van jouw klacht door de klachtencommissie is gratis. Kosten die je zelf
maakt, zoals reiskosten, komen voor eigen rekening.
Meer informatie vind je hier: https://www.vvvk.nl/klachtenregeling/

Geschillencommissie (Wkkgz, zorgverzekeringswet)

Volgens de Wkkgz zijn zorgaanbieders ook verplicht zich aan te sluiten bij een
geschilleninstantie, die is erkend door het ministerie van VWS. Via VvvK heeft SCAG als
specialist in de complementaire zorg, in samenwerking met de stichting
geschillencommissies voor consumentzaken (SGC) en de Consumentenbond, de
Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen opgericht. Volg de
link in de vorige zin voor meer informatie.

Verschil klacht versus geschil.
Hoewel Hospescoaching haar best doet goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat een zorgbehoevende niet tevreden is en met een klacht zit over Hospescoaching. De eerste stap die een iemand met een klacht neemt, is het gesprek aangaan met Geeske Hospes zelf. Als de hulpvrager en hulpgever er niet samen uitkomen, dan kan de hulpvrager een klacht indienen. Het verschil met een geschil is dat wanneer de gewenste oplossing niet leidt tot tevredenheid en de hulpvrager kiest ervoor om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Dan wordt het een geschil.

Geschil
Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.​

Klachtencommissie (Jeugdwet, niet Wkkgz)

De Wkkgz geldt niet voor aanbieders van jeugdhulp. Deze vallen onder een andere wet,
de Jeugdwet. Voor klachten die onder de Jeugdwet vallen, heeft de SCAG sinds 2018 een
onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet, die zij via een overeenkomst met
Zorgbelang kan inschakelen.

Tuchtrecht (Wkkgz)

De VvvK heeft de borging van het tuchtrecht voor cliënten ondergebracht bij de koepel
RBCZ. Iedere VvvK therapeut is aangesloten bij deze koepels, dan wel bij de TCZ, stichting
Tuchtrecht Complementaire Zorg. Meer informatie vind je hier:https://www.tcz.nu/index.html

(Jeugdwet)

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening
voldoet aan de kwaliteitseisen. Hospescoaching, Geeske Hospes, is een SKJ-geregistreerde professional (SKJ is Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor haar geldt.
SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich
onderwerpt aan het Tuchtreglement.
Hier kan je kijken wat het Tuchtrecht inhoudt: https://youtu.be/QhovSIIjTTE
Voor een tuchtklacht bij SKJ kan je hier terecht:
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/ 

Meer informatie

Heb je nog vragen of kom je er niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met het
secretariaat van de VvvK. De backoffice is telefonisch bereikbaar op vrijdags
van 09:00 tot 12:00 uur. Het telefoonnummer is 06-115 96 911..
Ook kun je contact opnemen met de beroepsvereniging (Vereniging van
en voor Kindertherapie) via de bijgevoegde link: https://www.vvvk.nl/