De ouders/voogd verklaren de informatie over de komende therapie voor hun kind te hebben gehoord en begrepen en de volgende informatie te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:
• Een sessie/evaluatiegesprek duurt circa 60 minuten.

• Indien nodig en in het belang van het kind, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel gedurende de behandeling of achteraf verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Hiervoor wordt altijd eerst schriftelijke toestemming gevraagd aan ouders/voogd.

• Therapeut wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Het kind is de cliënt. Hospescoaching is een gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland. Dat houdt in dat begeleidingen/behandelingen veelal overheidshalve gefinancierd zullen worden.

• Therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de therapie, door beiden de behandelovereenkomst te ondertekenen.
Zonder handtekening van gezaghebbende ouders kan de therapie niet starten.

• Voor het opsturen van een verslag over de behandeling aan derden, geldt dezelfde regel. De therapeut vraagt hiervoor toestemming nadat aan de ouders / de voogd en het kind vanaf twaalf jaar is uitgelegd wat de inhoud is van het verslag, aan wie het wordt toegestuurd en met welk doel dit gebeurt.

• De sessies kunnen, ten behoeve van de therapie, op video worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen ook worden gebruikt voor intervisie/supervisie.

• Weerbaar Friesland is onderdeel van Hospescoaching. Weerbaar Friesland staat voor psychomotorische,
fysieke weerbaarheidstrainingen en zelfverdediging. Deze trainingen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding ingezet door Hospescoaching. Tijdens de weerbaarheidstrainingen wordt er fysiek contact met elkaar gemaakt.
Hospescoaching is volledig gecertificeerd en geaccrediteerd om Rots & Water trainingen met haar specialismen te mogen geven.

• De therapeut is gehouden aan de beroepscode. Dat houdt in dat alle informatie betreffende het kind vertrouwelijk is. De gezaghebbende ouders / de voogd worden op hoofdlijnen over de inhoud en de resultaten van de therapie geïnformeerd. De therapeut zal de ouders / de voogd in ieder geval ook informeren als in de therapie risico’s op een bedreiging van de ontwikkeling van het kind naar voren komen.

• Na een consult kan er een na-effect bij het kind teweeggebracht worden. Dit kan een gevolg zijn van ontlading of verwerking. U kunt hierbij denken aan een snelle overprikkeling, boosheid, moe zijn of emoties die naar boven komen. Houdt u hiermee rekening en neem contact op met de behandelaar/begeleider wanneer u zich zorgen maakt.

• Hospescoaching is geregistreerd lid van de erkende beroepsvereniging VIT, en tevens lid van de koepel RBCZ. Om die redenen kunnen consults/begeleidingen in aanmerking komen voor vergoeding door uw individuele aanvullende zorgverzekering. Kinder- en Jeugdtherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Voor de actuele vergoedingen kunt u de website Hospescoaching raadplegen. Het is eigen verantwoordelijkheid om dit met uw zorgverzekering af te stemmen of dit ook voor u geldt. Hospescoaching kan niet aansprakelijk gesteld worden, mocht deze vergoeding voor u toch anders uitvallen. https://hospescoaching.nl/tarieven/

• Hospescoaching is tevens gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland.
Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van een (huis) arts nodig, GGD-arts/medisch specialist of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente.  Voorwaarde voor vergoeding is ook dat de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van de jeugdige in de provincie Friesland ingeschreven staat. 

• Hierbij verklaart u dat u in kennis gesteld ben over het klachtenreglement en de geschillencommissie zoals Hospescoaching die hanteert en bij aangesloten is. Klachtenreglement is te vinden op de website van Hospecoaching.  
De cliëntfolder is tevens aanwezig in de praktijk.

• Een intake, sessie en oudergesprek/evaluatiegesprek duurt circa 60 minuten. De ouders/voogd van het kind verplichten zich door ondertekening van deze overeenkomst, de betaling per sessie (evaluatiegesprek/ doorverwijzing/ rapportage/schriftelijke verslaglegging) aan de therapeut te voldoen. Bij Hospescoaching kunt u het bedrag van de factuur overmaken of via IDEAL betalen. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een digitale factuur van de therapeut na ieder consult.

• Mocht er sprake zijn van financiering vanuit gemeentelijke PGB: afhankelijk van de beschikking (indicatie en vrijgesteld budget gemeente) wordt de begeleiding ingezet en facturering geschied tussen SVB en therapeut met akkoordbevinding therapeut. De opdracht van overeenkomst ligt aan de begeleiding ten grondslag.

• Mocht er sprake zijn van verwijzing (huis) arts: facturering geschied tussen Hospescoaching en Sociaal
Domein Friesland, ook wel Zorg In Natura tarief. U zult geen factuur ontvangen.

• De therapeut is gehouden aan de beroepscode en de beroepsprofiel zoals deze weggeschreven en gedeponeerd is door het SKJ. Dit houdt onder andere in dat alle informatie betreffende het kind vertrouwelijk is en de therapeut geheimhoudingsplicht heeft, mits het kind zichzelf en/of anderen niet in gevaar zal brengen.

• Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de ouders/voogd van het kind in rekening te brengen. Annulering kan zowel telefonisch, per mail, of per WhatsApp door gegeven worden.

• Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien ouders/voogd van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de therapeut zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

• Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/voogd van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan

 

V 1.1. 11 juli 2023